MONTESSORI

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“


 • Montessori je touha objevovat, zkoumat a zkoušet
 • Montessori znamená vědět, co děti potřebují
 • Montessori pomůcky, připravené prostředí a organizace práce umožňují dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají
 • Montessori se soustředí na vývojové potřeby dětství
 • Montessori je partnerský přístup, vzájemný respekt, úcta i pravidla
 • Montessori průvodce (učitel) provází, podporuje, inspiruje
 • Montessori je vzdělání pro život
 • Montessori předává informace a poznatky propojeně, v souvislostech, děti mají velký prostor pro vlastní aktivitu a objevování
 • Montessori propojuje poznané s realitou, aplikuje vše, co se učíme do praxe
 • Montessori přirozeně zapojuje pohyb do výuky
 • Montessori je řád – vše má svůj začátek, prostředek a konec
 • Montessori klade důraz na manipulaci, zkoumání a zapojování rukou do výuky. "Ruka je nástrojem ducha"

(ZŠ Oskol Kroměříž)

MONSTESSORI v naší škole

Jak pracujeme s dětmi? Nahlédněte níže a načerpejte sílu Monte pomůcek. 

Přijímání žáků

Co předchází přijetí žáků do Monte třídy? Kdy je DOD a zápis?  

Proč Montessori?

Realistické porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte.

MONTESSORI V NAŠÍ ŠKOLE

"Naše cesta - naše Montessori"

ZŠ Oskol – Montessori třídy

Od školního roku 2015/2016 jsou na Základní škole Oskol pravidelně otevírány 1. třídy s prvky Montessori.

Ve třídách se pracuje s nižším počtem žáků (15 – 24). Montessori kurikulum pro základní školu je postaveno na vzájemné propojenosti světa a souvislostí života v přírodě a společnosti. Výuka je založena na individuálním přístupu, žáci se učí svým vlastním tempem. I když dělají ve třídě rozdílné činnosti, vůbec se neruší, dokáží se soustředit na svoji vlastní práci. Nová metoda přináší volnější styl výuky, kdy žáci v podstatě sami získávají bádáním nové poznatky. Žáci pracují se speciálními Montessori pomůckami, které rozvíjí jejich soustředění a umožňují jim správně pochopit podstatu problému. Děti jsou hodnoceny slovním hodnocením, učí se pracovat s chybou a s vlastní touhou po poznání.

V každé třídě prvního stupně učí jeden pedagog, který je proškolen v pedagogice Montessori. Ve třídách na druhém stupni probíhá výuka formou spolupráce více pedagogů, kteří na pravidelných schůzkách koordinují svoji činnost ve třídě. V některých třídách pracují asistentky.

https://eu.zonerama.com/ZSOskolKM/Album/8064129


Na naší škole fungují v každém ročníku třídy s prvky Montessori. Vzdělávání vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Každá třída Montessori pracuje v prostředí, ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů.

Vyučování probíhá v blocích. V 1.-3. ročníku je výuka rozdělena na bloky od 8 do 9,30 a od 10 do 11,40 (12,30) hodin. Starší děti mají výuku v dvouhodinových blocích zaměřenou na jednotlivé vzdělávací oblasti.

Nedílnou součástí výuky jsou doplňkové programy v Květné a Podzámecké zahradě, pravidelné výjezdy na farmu Lebedov, které umožňují dětem převést teoretické znalosti do praktické roviny. Častý pobyt v přírodě umožňuje dětem větší rozvoj smyslů a hlubší úroveň poznávání vlastním prožitkem.


Připravené prostředí třídy

Vybavení a uspořádání našich tříd vyzývá k objevování a učení se. Touha zkoumat a poznávat je základ úspěšného učebního procesu.

Učitel jako průvodce podporuje a podněcuje zájem dětí o získávání poznatků, o zkušenosti a o souvislosti. Vědomě vytváří prostor pro samostatné objevy dětí a pro jejich tvořivost, neméně důležitě dbá na utřídění a zapamatování získaných znalostí.

Náhled na naše pomůcky

Fotečky pro nás nafotila Karolína Slouková

Přijímání žáků

Do 1. ročníku třídy s prvky Montessori jsou přednostně přijímány děti, které absolvovaly předškolní přípravu Montessori a mají ve škole staršího sourozence. Přijímáme žáky ze spádových i nespádových oblastí tak, jak to dovoluje kapacita třídy i školy.

Při přijímacím procesu probíhá opakované jednání se zákonnými zástupci s cílem rodiny žáků co nejlépe připravit na styl výuky a komunikace se školou.

Náklady na třídu s prvky Montessori jsou mnohonásobně vyšší než u běžných tříd z důvodu výroby Monessori nábytku a Montessori pomůcek.

https://eu.zonerama.com/ZSOskolKM/Album/8064131

Finance škola poskytuje z vlastních zdrojů, z podpory Města Kroměříže a z darů rodičů v rámci Spolku přátel Montessori. Výuka ve třídě s prvky Montessori je poskytována zdarma.

DOD a ZÁPIS nanečisto 2024


Proč Montessori?

Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte.

Učitel je zejména v roli rádce a pomocníka, který děti důkladně pozoruje, aby zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno přijmout nové vědomosti.

Každé dítě postupuje podle svého tempa, odpadá tak stres z nedostatku času. Nadanější děti mohou postupovat rychleji, aniž by omezovaly ty, které potřebují určité učivo ještě více opakovat a procvičovat. Děti pracují především na základě své vnitřní motivace, posouvají se od lehkého ke složitějšímu.

Mezi dětmi je odstraněna nezdravá rivalita, jsou cíleně vedeny k toleranci. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. Nejdůležitější je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu.

Dítě jako osobnost

Pro úspěšný vývoj a vzdělávání dítěte je důležité zohlednit jeho individuální potřeby, nadání a dispozice. Zároveň je důležité plně podpořit uvědomění si sounáležitosti s ostatními spolužáky, rodinou, obyvateli města nebo planety.

Každé dítě vnímáme jako osobnost, proto je každý z nich veden k samostatnosti v soustředěné práci. Chyba je signál, že tudy cesta k výsledku nevede a je třeba hledat jiná řešení.

Cestu k cíli vidíme v respektujícím, laskavém a důsledném jednání s dětmi, v práci s hranicemi a svobodnou volbou a v důležitosti spolupracujících principů. 


(ZŠ Oskol Kroměříž)